แจ้งวันหยุดเจ้าหน้าที่


ทางโรงเรียนกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนหยุดงาน ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2551 เท่านั้น (ไม่มีการสลับกันหยุดคนละ 1 สัปดาห์)
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมาช่วยกันเตรียมงานเอกสารต่าง ๆ จากฝ่ายวิชาการที่มอบหมายให้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการจัดโครงการ Summer Course 2008 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


จำนวนผู้อ่าน 153 ครั้ง

Keep