รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนดนตรี  ประเภทวง  Symphonic  Band


งานดนตรี  ฝ่ายกิจกรรม  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนดนตรีสากล ประเภทวง Symphonic Band เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางด้านดนตรีตะวันตกให้กับนักเรียนที่มีใจรักในดนตรี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนจำกัด และจะเรียนในช่วงเวลา 16.35 น. - 18.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ณ ห้องวงโยธวาทิต หอประชุมหลุยส์ มารีฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โอกาสนี้ทางโรงเรียนใคร่ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจด้านการดนตรีชั้นสูง โดยสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ห้องพักครูวงโยธวาทิต ฝ่ายกิจกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2807-9555 - 63 ต่อ 514

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานศูนย์ดนตรี
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง

Keep