การส่งแบบประเมินตนเองถึงผู้อำนวยการ


20  กุมภาพันธ์  2551

เรื่อง  ส่งเอกสารประเมินตนเอง ถึงผู้อำนวยการ
เรียน  คุณครูทุกท่านทราบ

ตามที่ผู้อำนวยการได้กำหนดให้ครูส่งเอกสารประเมินผลการทำงานของตัวเอง ถึงผู้อำนวยการนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้
1.  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานตลอดปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา โดยให้แจ้งว่าท่านได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง  ประสบผลสำเร็จของงานนั้น ๆ อย่างไร
2.  มีความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ 
3.  กำหนดส่งเอกสาร วันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2551 ที่ห้องเลขานุการผู้อำนวยการ โดยนำเอกสารใส่ซอง ปิดผนึก ลงชื่อผู้ส่งงาน พร้อมวันที่ส่ง หรือส่ง e-mail ถึงผู้อำนวยการที่  bro.chamnan@yahoo.com  ตั้งชื่อ file เป็นรหัสประจำตัวครู  เช่น 10034
4.  รูปแบบการพิมพ์ ให้พิมพ์ลงใน  Microsoft Word  ตัวอักษร  Angsana UPC  ขนาด 16
พิมพ์ลงในกระดาษ A4 มุมขวาของกระดาษ ให้เขียนชื่อ นามสกุล บรรทัดต่อมา ให้พิมพ์รหัสประจำตัวครู

ตัวอย่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 119 ครั้ง

Keep