Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บุคลากรที่ผ่านการอบรมโปรแกรม MS Excel ระหว่างวันที่ 2 และ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
 การอบรมโปรแกรม MS-Excel ระหว่างวันที่ 2 และ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 7 อาคารราฟาแอล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  สนอง    วิเวก (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561)
มิส  อนงค์นาฏ    จินดาวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
มิส  ประภัสสร    วิเวก
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน
มิส  จินตนา    กลีบพิพัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มกราคม 2556)
มิส  สมศรี    อินทรโชติ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง
มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
มิส  หัสดี    วีระเสรี (ออกเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557)
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
มิส  ดารุณี    เชื้อทอง (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558)
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร
มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญกิจ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553)
มาสเตอร์  จิรโรจน์    เชื้อสายธนภัทร์
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 66 ครั้ง จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน