Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียน ม.6 เตรียมพร้อมก่อนสอบ O-NET ปีการศึกษา2550
  *วันสอบ O-NET  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2551
* เอกสารที่ต้องเตรียม  1.  บัตรประจำตัวนักเรียน และ/หรือบัตรประชาชน (ที่มีรูป)
                                  2.  ใบสมัครสอบ O-NET (กรณีสมัครสอบ)
                                  3.  บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
                                  4.  ปากกา (สำหรับเขียนชื่อ - สกุล /วัน - เวลา /วิชาสอบ/ห้องสอบ)
                                  5.  ดินสอดำ 2 B (สำหรับระบายรหัสวิชา/ เลขที่นั่งสอบ /คำตอบที่ต้องการ)
                                  6.  ยางลบ
                                  7.  กบเหลาดินสอ
* ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางไปให้ถูกสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบตามที่ สทศ.ประกาศไว้ และควรไปถึงก่อนเวลาสอบ
* ประกาศผลสอบผ่านทางเว็บไซต์  www.niets.or.th  ในวันที่ 10 เมษายน 2551
      ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 68 ครั้ง จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน