นักเรียน ม.6 เตรียมพร้อมก่อนสอบ O-NET ปีการศึกษา2550


*วันสอบ O-NET  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2551
* เอกสารที่ต้องเตรียม  1.  บัตรประจำตัวนักเรียน และ/หรือบัตรประชาชน (ที่มีรูป)
                                  2.  ใบสมัครสอบ O-NET (กรณีสมัครสอบ)
                                  3.  บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
                                  4.  ปากกา (สำหรับเขียนชื่อ - สกุล /วัน - เวลา /วิชาสอบ/ห้องสอบ)
                                  5.  ดินสอดำ 2 B (สำหรับระบายรหัสวิชา/ เลขที่นั่งสอบ /คำตอบที่ต้องการ)
                                  6.  ยางลบ
                                  7.  กบเหลาดินสอ
* ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางไปให้ถูกสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบตามที่ สทศ.ประกาศไว้ และควรไปถึงก่อนเวลาสอบ
* ประกาศผลสอบผ่านทางเว็บไซต์  www.niets.or.th  ในวันที่ 10 เมษายน 2551


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 80 ครั้ง

Keep