นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กับความเป็นเลิศทางวิชาการ


ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 ในระดับชั้น ม.1 ประเภทความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนี้
1. ด.ช.ฉัตริน  เลิศประเสริฐพงศ์ ชั้น ป.6/8  เลขประจำตัว 17612
2. ด.ช.วรภัทร  ศรีสุรภานนท์    ชั้น ป.6/6  เลขประจำตัว 17651
3. ด.ช.ไชยสิทธิ์  เลิศกุลทานนท์  ชั้น ป.6/7  เลขประจำตัว 17661
4. ด.ช. ศุภวัฒน์  ทองโชติฉัตร  ชั้น ป.6/7  เลขประจำตัว 17689
5. ด.ช.คงณัฐ  พัฒนสินสถิตย์    ชั้น ป.6/4  เลขประจำตัว 19159

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 161 ครั้ง

Keep