Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กับความเป็นเลิศทางวิชาการ
 ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 ในระดับชั้น ม.1 ประเภทความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนี้
1. ด.ช.ฉัตริน  เลิศประเสริฐพงศ์ ชั้น ป.6/8  เลขประจำตัว 17612
2. ด.ช.วรภัทร  ศรีสุรภานนท์    ชั้น ป.6/6  เลขประจำตัว 17651
3. ด.ช.ไชยสิทธิ์  เลิศกุลทานนท์  ชั้น ป.6/7  เลขประจำตัว 17661
4. ด.ช. ศุภวัฒน์  ทองโชติฉัตร  ชั้น ป.6/7  เลขประจำตัว 17689
5. ด.ช.คงณัฐ  พัฒนสินสถิตย์    ชั้น ป.6/4  เลขประจำตัว 19159

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     
     
     
นาย  ศุภวัฒน์    ทองโชติฉัตร
     มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 150 ครั้ง จาก งานเลขาผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน