Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับความสามารถทางวิชาการ
 ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียน ที่ร่วมโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
ด.ช.สิริสวัสดิ์  ปลื้มวรสวัสดิ์  ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา'50 ในประเภทคะแนนรวม ชั้น ป.6  ได้อันดับที่ 1 ของเขต
ด.ช.นรชัย      อนันต์ศักดากุล  ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา' 50 ในประเภทคะแนนรวม ชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขต
ด.ช.ณัฐภัทร  พิพิธเดชา        ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา' 50 ในประเภทคะแนนรวม ชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขต
ด.ช.จิตรภณ  เลิศประเสริฐพงศ์ ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา' 50 ในประเภทคะแนนรวม ชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของเขต
ด.ช.จักรกฤษณ์  คุรุรัตน์พันธุ์  ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา' 50 ในประเภทคะแนนรวม ชั้น ป.3 ได้อันดับที่ 1 ของเขต

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     
นาย  นรชัย    อนันต์ศักดากุล
นาย  ณัฐภัทร    พิพิธเดชา
นาย  จักรกฤษณ์    คุรุรัตน์พันธ์
นาย  จิตรภณ    เลิศประเสริฐพงศ์      ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 95 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน