Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับความสามารถทางวิชาการ
 ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนเก่งอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก
ชมรมบัณฑิตแนะแนว ในโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ ดังนี้
1.  นายเจนวิชญ์  วานิชพิพัฒน์  นักเรียนชั้น ม.6/1 เลขประจำตัว 13557
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ทำคะแนน PRE -ADMISSIONS สายวิทย์
ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค
2. นายอรรถวิทย์  เลิศสรรเสริญ นักเรียนชั้น ม.3/1 เลขประจำตัว 15292
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ทำคะแนน PRE - ม.ต้น
ประเภทคะแนนรวม (สายเตรียมอุดม) ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค
3.  ด.ช. ทัศน์พล  รัตนะโสภณชัย  นักเรียนชั้น ม.2/10 เลขประจำตัว 16017
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ทำคะแนน PRE - ม.ต้น
ประเภทคะแนนรวม (สายมหิดลวิทยานุสรณ์) ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     
นาย  อรรถวิทย์    เลิศสรรเสริญ
นาย  ทัศน์พล    รัตนะโสภณชัยมิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 105 ครั้ง จาก งานเลขาผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน