Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้สอบชิงทุน E-listening ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2550
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบชิงทุนการศึกษา E-listening ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้
นายอรรควุฒิ  เที่ยงธรรม
นางสาวจรีรัตน์  แซ่เต็ง
นายฐิตินันท์  เทียมสุวรรณ
นายธีริทธิ์  เปรมปรีดิ์สิน

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     
     
     
           ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 89 ครั้ง จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน