ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้สอบชิงทุน E-listening ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2550


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบชิงทุนการศึกษา E-listening ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้
นายอรรควุฒิ  เที่ยงธรรม
นางสาวจรีรัตน์  แซ่เต็ง
นายฐิตินันท์  เทียมสุวรรณ
นายธีริทธิ์  เปรมปรีดิ์สิน

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 100 ครั้ง

Keep