ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2551
น.ส.ฝนทิพย์ ช่างวิชชุการ คณะศิลปศาสตร์ อังกฤษธุรกิจ
นายอัคร ธุระสกุล คณะบริหารธุรกิจ
นายรวิช อนุกูลกิจพานิช คณะศิลปศาสตร์ ญี่ปุ่นธุรกิจ
นายณัฐภาส เพชรฤกษกุล คณะบริหารธุรกิจ การจัดการระหว่างประเทศ
นายเมธัส เพิ่มพิทยา คณะบริหารธุรกิจ การตลาด
นายวรันธร แก้วคีริ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร
นายสัณห์วิช รุจิวิพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
น.ส.ณัฐวิภา วิบูลย์ศรีสัจจะ คณะนิติศาสตร์
นายพงศกร บุญสาพิพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
และนักเรียนที่ได้รับทุนเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (ทุนกิจกรรม 50%)
นายอภิวัฒน์ หลิน คณะบริหารธุรกิจ
นายฌาตินนท์ กาญจนพิบูลย์ คณะบริหารธุรกิจ
นายธนโชค รุจิประภา คณะบริหารธุรกิจ
นายศิวพงษ์ แซ่ลิ่ว คณะบริหารธุรกิจ การตลาด
น.ส.ภัทรสุดา จิรภิญโญชนม คณะนิติศาสตร์
นายพฤทธิพงศ์ จันทร์สุโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ
น.ส.ศศิยา ด้วงมหาสอน คณะนิติศาสตร์

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 437 ครั้ง

Keep