ผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551


          ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551 ไปแล้วนั้น  บัดนี้ การประเมินผลนักเรียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551  โดยผู้เข้าสอบสามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้โดยการคลิกที่ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2807-9555-63 ต่อ 103, 104
รายละเอียดการลงทะเบียน
1. ผู้ปกครองนำนักเรียนมาลงทะเบียน ในวันที่ศุกร์ 14 มีนาคม 2551 ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้นล่าง ดังนี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เวลา 09.00 น. – 11.00 น. แผนการเรียนศิลป์-อังกฤษ เวลา 09.00 น. – 11.00 น. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ เวลา 13.00 น. – 15.00 น. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน/ญี่ปุ่น เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 2. ค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ ของภาคเรียนที่ 1/2551 - วิทยาศาสตร์ 31,030 บาท - ศิลป์ – คำนวณ 34,870 บาท - ศิลป์ – อังกฤษ 34,680 บาท - ศิลป์ – ภาษาจีน 36,870 บาท - ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น 36,960 บาท 3. เงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามที่แจ้งความจำนงไว้ 4. หลักฐานในการลงทะเบียน 1. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. ใบ ปพ. 1-3 หรือ รบ 1-ต (ตัวจริง) 3. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา-มารดา-นักเรียน) จำนวน 1 ชุด 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) หมายเหตุ 1. รายการที่ 3-5 หากได้มอบไว้เมื่อวันยื่นใบสมัครแล้ว ไม่ต้องนำมา 2. เครื่องแบบนักเรียนหญิงราคาชุดละ 700 บาท ซื้อ 3 ชุด จะได้รับเนคไทฟรี 1 เส้น (ราคาเส้นละ 100 บาท)


จำนวนผู้อ่าน 76 ครั้ง

Keep