Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 การรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประจำปีการศึกษา 2550
    - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร
        วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 
        หมายเหตุ  นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่ได้รับเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น

    - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ม.4 อสธ.)
        รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร  วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551  เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 
        หมายเหตุ  นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่ได้รับเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น

    - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ม.1 อสธ.)
        รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551  เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
        หมายเหตุ  นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่ได้รับเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น

   
   • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 110 ครั้ง จาก งานทะเบียนนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน