ผลการเลื่อนสภาพนักเรียนเป็นตัวจริง การสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551


ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551 ประเภทสำรอง นั้น บัดนี้ ได้มีการพิจารณานักเรียนเลื่อนสถานภาพจากสำรองเป็นตัวจริง จึงขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อตามรายชื่อต่อไปนี้ มาลงทะเบียนเป็นนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 น.-11.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้นล่าง โดยมีเอกสารตามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายวิทยาศาสตร์
1.  นายอินทัช        ทรัพย์ไพศาล  เลขที่สอบ  002 2.  นายจักรีพล        จิรวรเดช            เลขที่สอบ  005
3.  นายพันธุ์สิริ        จรัสอุไรสิน  เลขที่สอบ  010 4.  นายวรฉัตร        อุ่นหัตถประดิษฐ์  เลขที่สอบ  012
5.  นายธีรวิทย์        มานะวรกิต    เลขที่สอบ  014 6.  นายธนภัทธิ์      ชัยงาม                เลขที่สอบ    017
7.  นายณัฐนัย        สุวรรณชูชิต  เลขที่สอบ    019 8.  น.ส.ศศิชา        วงศ์สุนันท์          เลขที่สอบ    021
9.  น.ส.ศุภวดี        วัชรสินธุ์            เลขที่สอบ    037 10. น.ส.ศศิธร      บุญเสริมศักดิ์กุล  เลขที่สอบ    045
11. น.ส.ชัชชฎา    ชนะมงคล          เลขที่สอบ    085 12. น.ส.กนกวลัย  สัตย์ซื่อ              เลขที่สอบ    086
13. น.ส.จิดาภา    ภูภัทรกิจ            เลขที่สอบ    139

สายศิลป์-คำนวณ
1.  นายอัครชัย    ลิขิตธีรทรัพย์ เลขที่สอบ  016 2.  นายอนวัช      นาวาเศรษฐถาวร เลขที่สอบ  017
3.  นายธนพันธุ์    ธีรไกรศรี เลขที่สอบ  024 4.  น.ส.วันทิพย์  ขาวสะอาด เลขที่สอบ  039
5.  นายสุทธนะ    ตั้งศรีอู่ยา เลขที่สอบ  045

สายศิลป์-อังกฤษ
1.  น.ส.สิริมล    องค์รุ่งโรจน์ เลขที่สอบ  052 2.  น.ส.จริยา        ยกพล เลขที่สอบ  101
3.  นายศุภกร      สุริวงศ์ เลขที่สอบ  102 4.  นายพิชานนท์  ศิริวิโรจน์กุล เลขที่สอบ  104
5.  น.ส.มนัสนันท์  ด้วงเงิน เลขที่สอบ  111 6.  นายนภสร      โกวพัฒนกิจ เลขที่สอบ  117
7.  น.ส.โฉมระวี    ดาวฤกษ์ เลขที่สอบ  124 8.  นายทวีชัย        มาตรศรี เลขที่สอบ  141

สายศิลป์-ภาษาจีน
1.  นายภูวนันท์    ปรีชาจินดาวุฒิ เลขที่สอบ  094 2.  นายกิตติภัค  อนุรักษานุตร์ เลขที่สอบ  123
3.  น.ส.สุลาภา    เปรมะรัตน์ เลขที่สอบ  136


จำนวนผู้อ่าน 277 ครั้ง

Keep