ทุนการศึกษาบุตรบุคลากรปีการศึกษา 2551


เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ให้บุตรของบุคลากรที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจึงได้จัดทุนการศึกษาให้กับบุตรของบุคลากร  ใ  โดยให้ทุนการศึกษาเป็นอัตรา 60% ของค่าธรรมเนียมการเรียนอื่น  มีบุตรบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษานี้  จำนวน 59 ราย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 271 ครั้ง

Keep