แจ้งราคาวัสดุสำนักงานที่คณะครูต้องเบิกประจำ


งานพัสดุได้รวบรวมหน่วยนับและราคาต่อหน่วยของวัสดุสำนักงานที่คุณครูเบิกเป็นประจำ  สำหรับเป็นข้อมูลให้คุณครูใช้อ้างอิงในการเบิกพัสดุแต่ละครั้ง ขอความกรุณาตรวจสอบและเขียนใบเบิกพัสดุให้ถูกต้อง เพื่อแต่ละฝ่ายจะได้นำเป็นข้อมูลสำหรับควบคุมงบประมาณการใช้วัสดุสำนักงาน ในปีการศึกษา 2551

หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคา ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2551 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะ up date ข้อมูลและแจ้งให้ทราบเป็นระยะ
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 132 ครั้ง

Keep