การแจ้งข่าวสารผ่านระบบ SMS


คุณครูหรือบุคลากรท่านใดที่ประสงค์จะส่งข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน อาทิเช่น การเชิญประชุม  การจัดกิจกรรม เป็นต้น ผ่านระบบ SMS เข้าระบบมือถือ  ติดต่อแจ้งรายละเอียดได้ที่มิสพิรญาณ์  เดชกุล งานสารสนเทศ  ฝ่ายธุรการ-การเงิน  เพื่อดำเนินการ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสารสนเทศ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 122 ครั้ง

Keep