วันที่ 13-15 มิถุนายน 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดโครงการค่ายผู้นำ จังหวัดนครปฐม


ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะจัดโครงการค่ายผู้นำให้แก่นักเรียนหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-มัธยมศึกษาปีที่ 5 สภานักเรียน สารวัตรนักเรียน และนักเรียนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2551
ณ ค่ายอัสสัมชัญ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.  เพื่อสร้างเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ

3.  เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานและช่วยเหลืองาน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสภานักเรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 139 ครั้ง

Keep