Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับประถม(pre.ประถมต้น-ประถมปลาย)
 งานแนะแนวร่วมกับชมรมบัณฑิตแนะแนว  จัดให้มีการวัดความสามารถทางวิชาการระดับประถม(pre ประถมต้น-ประถมปลาย) สำหรับนักเรียนชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 3-6  ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6  มกราคม  2551  ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  และนักเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง  โดยในปีการศึกษานี้  มีจำนวน ทั้งสิ้น  ดังนี้
-  ประถมศึกษาปีที่  3    สมัครจำนวน  171  คน
-  ประถมศึกษาปีที่  4    สมัครจำนวน  167  คน
-  ประถมศึกษาปีที่  5    สมัครจำนวน  179  คน
-  ประถมศึกษาปีที่  6    สมัครจำนวน  285  คน
โดยมีนักเรียนทั้งหมด  802  คน  และจัดสอบในวันอาทิตย์ที่  6  มกราคม  2551
ณ อาคารราฟาแอล  เวลา 08.00-15.00 น.• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วินิตา    เอี่ยมสอาด (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)
มิส  พิรญาณ์    เดชกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 131 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน