มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2552


      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั่วประเทศ  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2552  ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
1. วิศวกรรมศาสตร์
2. เทคโนโลยีการเกษตร
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เทคโนโลยีการจัดการ
5. สาธารณสุขศาสตร์
6. วิทยาศาสตร์การกีฬา
เงื่อนไข    นักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.5
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sut.ac.th/ces  หรือสอบถามได้ที่งานแนะแนว  อาคารเซนต์คาเบรียล ชั้นล่าง

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 138 ครั้ง

Keep