ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  กีฬานักเรียนสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  ประจำปีการศึกษา 2550


ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  กีฬานักเรียน  ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  ประจำปีการศึกษา 2550
ผลการแข่งขันประเภททีม
ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน  10 ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1.  ด.ช.ภาสพงศ์  ผลเนืองมา  ป.4/5
2.  ด.ช. ศุภชัย    มาตรศรี      ป.4/7
3.  ด.ช. ทำนุรัฐ  กฤษระเสถียร  ป.4/3
4.  ด.ช. กฤษ  ตันติอนันท์กุล    ป.5/3
5.  ด.ช. กรนัฐ  คะประสิทธิ์    ป.5/3
ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่
1.  ด.ช. พฤทธิ์      เติมพิทยาเวช    ป.5/4
2.  ด.ช. วศิน    นิ่มนวลพานิช  ป.6/6
3.  ด.ช.วรากร  หลงเจริญ    ป.6/7
4.  ด.ช. รัตน    รัตนพล  ป.6/7
5.  ด.ช.ธิติพงศ์  ธนานิมิตกิจ  ม.1/2
6.  ด.ช. สุทธิชล  พลกัลป์  ม.1/2
7.  ด.ช. วิริยะ  งามลักษณา  ม.1/8
ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
1. นายรัชพล  บัวคลี่    ม.3/6
2.  นายณัฐนันท์  ตันสง่า  ม.4/5
3.  นายพิสิษฐ์    พูดฉลาด  ม.4/5
4.  นายพีระพงษ์  จูประทานสุข  ม.4/5
5. นายพีระพล  จิรสินธนิก  ม.4/6
6.  นายอนิล  ตติรัตน์  ม.5/2
7.  นายเสริมสิน  วงศ์ญาพรหม  ม.5/6
ผลการแข่งขันประเภทบุคคล
ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน  10  ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ด.ช. กฤษ  ตันติอนันท์กุล  ป.5/3  คู่กับ  ด.ช. ศุภชัย  มาตรศรี  ป.4/7
ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่
ด.ช. สุทธิชล  พลกัลป์  ม.1/2  คู่กับ  ด.ช. วิริยะ  งามลักษณา  ม.1/8
ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน  14 ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ 
ด.ช. จตุพล  ชัยทองวงศ์วัฒนา  ม.3/4  คู่กับ  ด.ช. ศักยะ  สูตรเลข  ม.1/5
ประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่
นายพิสิษฐ์    พูดฉลาด  ม.4/5
ประเภทคู่รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่
  นายพิสิษฐ์    พูดฉลาด  ม.4/5  คู่กับ  นายเสริมสิน  วงศ์ญาพรหม  ม.5/6

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 199 ครั้ง

Keep