เชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมประชุมครั้งที่ 5/2551 ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1


เพื่อเป็นการติดตามและร่วมปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของโรงเรียน ผู้อำนวยการขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 5/2551 ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 131 ครั้ง

Keep