เรียนเชิญคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุม ครั้งที่ 1/2551


ขอเชิญคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประชุมครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิ.ย.2551  เวลา 09.30 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ  อาคารรัตนบรรณาคาร  จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม)
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 158 ครั้ง

Keep