โครงการเล่มโปรดบุ๊คคัลบ


เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ "เล่มโปรดบุ๊คคลับ" โดยผู้เข้าร่วม
โครงการจะต้องอ่านหนังสือจำนวน 30 เล่ม ซึ่งเมื่ออ่านครบจำนวนจะได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัทนานมีบุ๊ค นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 153 ครั้ง

Keep