Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลในโครงการคัดสรรนวัตกรรมต้นแบบ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"
         สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญผู้แทนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้ารับโล่รางวัล โครงการคัดสรรนวัตกรรมต้นแบบ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" โดยทางโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินในผลงานแหล่งเรียนรู้เรื่อง "ปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด" ซึ่งจะไปรับมอบรางวัลในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2551ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาะการคุรุสภา• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี
มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 107 ครั้ง จาก งานเลขาผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน