Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัล Energy Mind Award 2011 ระดับ 5 ดาว (ระดับสูงสุด)
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ  Energy  Mind  Award ของการไฟฟ้านครหลวง  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และเมื่อวันจันทร์ที่  12  มีนาคม  2555  ได้มีพิธีประกาศรางวัล  ณ  ห้องบุษราคัม  บอลรูม  โรงแรมอมารี  เอเทรียม   ซึ่งผลการประเมินการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัล Energy Mind Award 2011 ระดับ 5 ดาว (ระดับสูงสุด) พร้อมเงินรางวัลจำนวน  100,000  บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน จนได้รับรางวัลในครั้งนี้   


มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 162 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน