Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม
 

ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิวิชญ์  ราชมณี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2554 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 100 คะแนนเต็ม• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20382
นาย  วุฒิวิชญ์    ราชมณีมิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 176 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน