ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม


ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิวิชญ์  ราชมณี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2554 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 100 คะแนนเต็ม


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 187 ครั้ง

Keep