ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานนิเทศการสอนครั้งที่ 1/2551


          ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานนิเทศการสอนครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณฑัต เวลา 13.00 น. - 15.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้

            ระเบียบวาระที่ 1          ประธานนำเสนอนโยบายแนวคิดการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2551
            ระเบียบวาระที่ 2          รับรองรายงานการประชุม
                                                                -
            ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องสืบเนื่อง
            ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
                                                4.1 สรุปปัญหาที่พบเกี่ยวกับหลักสูตรปีการศึกษา 2550
                                                4.2 นำเสนอหลักสูตรปีการศึกษา 2551
                                                4.3 แนวโน้มการปรับหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาตรฐานที่ระบุในเอกสารการ
                                                      การศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
                                                แนวทางพัฒนาการปรับหลักสูตรปีการศึกษา 2551
              ระเบียบวาระที่ 6        เรื่องอื่น ๆ

            จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                                                                                          ขอแสดงความนับถือ


                                                                                                                          (มิสอัจฉรา  จันหา)   
                                                                                                              หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 170 ครั้ง

Keep