เอกสารการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2551


ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดทำเอกสารการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2551 สำหรับให้คุณครูประจำชั้นและคุณครูคู่ชั้นได้ทำการ Download เพื่อใช้ในการติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
1.  แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน
2.  แบบบันทึกให้คำปรึกษา
3.  บันทึกการส่งต่อนักเรียน 
4.  แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 280 ครั้ง

Keep