Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2554 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม  จำนวน19 คน  ดังนี้• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19932
นาย  คิน    เจียงพัฒนากิจ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22163
นาย  จีรวัฒน์    ลาภพรประเสริฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23150
นาย  ณพงศ์    ลีละศิธร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19841
นาย  ณภัทร    อำนาจสูง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24363
 ณฤดี    จตุพลนพรัตน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22469
นาย  ต้นน้ำ    แตงไทย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20059
นาย  ธนธร    ศิริปุณย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22530
นางสาว  ธนาภรณ์    อภิธนาคุณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19934
นาย  นราวิชญ์    บุญโชคชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19831
นาย  ปัณณพล    ทองใบ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20024
 ภาคภูมิ    พูนเพชร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22472
นาย  ภู    ครูทรงธรรม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20032
นาย  รัตนศีล    รัตนยานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19882
นาย  วงศธร    วัฒนอมรเกียรติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19912
นาย  วศิน    ทักษิณวราจาร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19904
นาย  ศรพรหม    เพ็งรักษา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19767
นาย  ศรัณย์    กนกวุฒิ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19839
นาย  ศิกานต์    โฉมวิไลลักษณ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22593
นางสาว  ศิริภัสชา    โชติกไกร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
    - ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสรัตนา แพรทรายสงค์
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
    - กำหนดวันสอบและตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 823 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย
ประเมินผลคุณภาพการศึกษา
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน