Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนนO-NET ปีการศึกษา 2554 วิชา ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 2 คน ดังนี้• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20059
นาย  ธนธร    ศิริปุณย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19904
นาย  ศรพรหม    เพ็งรักษามิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 188 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน