ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนนO-NET ปีการศึกษา 2554 วิชา ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 2 คน ดังนี้


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 225 ครั้ง

Keep