กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครื่องเป่าฮอร์น


 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ได้ส่งนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในด้านดนตรี (Brass Section) เข้าร่วมโครงการสัมมนา เครื่องเป่าฮอร์น จำนวน 3 คน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2551 เพื่อที่จะส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาและฝึกซ้อมเครื่องเป่าในตระกูลฮอร์น ทั้งนี้มอบหมายให้ มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ เป็นผู้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังมีรายนามต่อไปนี้
      1. นายรัฐพล          อยู่สุข                    ม.5/1  เลขประจำตัว    18606
      2. นายธนภัค          พูนพล                    ม.5/5  เลขประจำตัว    14988
      3. นายศรัณย์          วรกิตติ                    ม.5/6  เลขประจำตัว    19097

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง

Keep