สัปดาห์ให้ความรู้และการป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์ และเพศศึกษา ปีการศึกษา 2551


วันจันทร์ที่ 23-วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยฝ่ายกิจการนักเรียน จะจัดสัปดาห์ให้ความรู้และการป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์ และเพศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2551 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการอบรมเรื่อง “การป้องกันสิ่งเสพติด” ในเวลา 08.00 น.-09.50 น. ซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้นตามรายละเอียดเพิ่มเติม

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 207 ครั้ง

Keep