สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ตรวจติดตามผล "มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด"


สำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย ตรวจติดตามผลโรงเรียน เพื่อให้การรักษาสถานภาพตามมาตรฐาน ระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2551 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่ห้องปกครอง และห้องต้านยาเสพติด

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 87 ครั้ง

Keep