ขอเชิญคุณครูระดับชั้น  ป.1-ป.5 ทุกท่านเข้าร่วมอบรมวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี  ประจำห้องเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2551  เวลา 16.30-17.00 น. ณ อาคารราฟาแอล


งานเทคนิค  ขอเชิญคุณครูตั้งแต่  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกท่าน

เข้าอบรมขั้นตอนวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี  ประจำห้องเรียน  ในวันที่  17 มิถุนายน  2551 นี้

เวลา  16.30-17.00 น.  ณ  อาคารราฟาแอล

โดยแบ่งเป็น  2  กลุ่ม  คือ

1.ระดับชั้น  ป.1-ป.3  อบรมที่ห้องเรียน  ป.1/1  โดย  มาสเตอร์ธีระพล  สุนทรกุล

2.ระดับชั้น  ป.4-ป.5  อบรมที่ห้องเรียน  ป.2/1  โดย  มาสเตอร์เจริญ  กรทรวง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคนิค
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 112 ครั้ง

Keep