ขอเชิญครูและพนักงานประจำสระว่ายน้ำทุกท่านเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 4/2551  ในวันพุธที่ 18 มิ.ย.51  ณ ห้องหัวหน้างานสระว่ายน้ำ  เวลา 13.00-14.00 น.


ขอเชิญคุณครูและพนักงานประจำสระว่ายน้ำทุกท่านเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 4/2551  ในวันพุธที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2551  ณ ห้องหัวหน้างานสระว่ายน้ำ  เวลา 13.00 น.-14.00 น.  เพื่อให้การดำเนินงานสระว่ายน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเสนอพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่น ๆ


จำนวนผู้อ่าน 148 ครั้ง

Keep