การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2551


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
"คุรุสดุดี" ประจำปี 2551 ครูท่านใดสนใจจะสมัครกรอกเอกสาร ตามเอกสารหมายเลข 2 และเอกสารหมายเลข 3
โดยสามารถ Print แบบฟอร์มเอกสารที่รายละเอียดเพิ่มเติม และส่งงานบุคคลภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2550
ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่องานบุคคลจะนำส่งสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 235 ครั้ง

Keep