Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”
 

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 8 คน ที่เป็นนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครและนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”  (The 28th National Youth Games, Phuket Games 2012) ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555  ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต เจ้าภาพจัดการแข่งขัน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 8 คน ที่ได้รับรางวัล  ได้แก่

1.  นายสุทธิชล  พลกัลป์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย และรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่

2.  นายศักยะ   สูตรเลข  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว

3.  นายณัฐปพนต์  กิจไพบูลย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  นักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ประเภททีมชาย

4.  นายสิริวุฒิ  กิจการเดชวุฒิ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย

5.  นายทักษ์ดนัย  บุญรอด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ผสม

6.  นางสาวสุรีย์พร  ชัยทองวงศ์วัฒนา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ประเภททีมหญิง และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ผสม

7.  นางสาวณัชชา  แสงโชติ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ประเภททีมหญิง

8.  เด็กหญิงฤทัยชนก  ไล้สวน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ประเภททีมหญิง และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่

 

ม.อลงกรณ์  แสงโชติ

ครูผู้รับผิดชอบงานกีฬาแบดมินตันโรงเรียน


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 31001 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ  
ภราดา  ดร.ชำนาญ    เหล่ารักผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10062 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการพิเศษ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สมชาย    โสรัจจาภินันท์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10119 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17083
นาย  สุทธิชล    พลกัลป์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20879
นาย  ศักยะ    สูตรเลข
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24459
นาย  ณัฐปพนต์    กิจไพบูลย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23093
นาย  สิริวุฒิ    กิจการเดชวุฒิ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21451
นาย  ทักษ์ดนัย    บุญรอด
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23365
 สุรีย์พร    ชัยทองวงศ์วัฒนา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24107
นางสาว  ณัชชา    แสงโชติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23333
นางสาว  ฤทัยชนก    ไล้สวน            การแข่งขันแบดมินตัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”    ( อัลบั้ม 4260 วันที่ 16 มิ.ย. 2555) 
 • กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”

 • มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 607 ครั้ง จาก กลุ่มภาษาต่างประเทศ

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน