Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมพนักงานจำหนายสินค้าร้าน Big A
             ประชุมพนักงานจำหน่ายสินค้าร้าน Big A  ครั้งที่ 5/2550  ในวันพฤหัสบดีที่  10 มกราคม  2551  เวลา  13.00 น.
ณ ร้านจำหน่ายสินค้า Big A• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์
มิส  ณัฐยา    สุขประสาท
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 125 ครั้ง จาก งานบัญชีและงบประมาณ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน