Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการเรียนดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการเรียนดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

-  นาย พรเทพ พรหมโต และ นาย สุทธิพันธุ์ เหรียญเสาวภาคย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

- นางสาว ชมพูนิกข์ ยิ่งแจ่มจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์

- นาย ธนิตศักดิ์ โพธิชัยพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ระบบไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน

- นางสาว กมลชนก พูลประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- นาย อินทัช คุณากรธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- นาย สุธีรวัฒน์ สกุลสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา

  (หลักสูตรนานาชาติ)

- นาย ธีรศักดิ์ เกลียวกนกพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

- นาย ธนะสิทธิ์ ภู่ศรีวงศ์วณิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

- นาย ศุภณัฐ ลิ้มเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ ครุศาสตร์ และ เทคโนโลยี สาขา มีเดียอาร์ต

 

 

 

 • นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17073
นาย  พรเทพ    พรหมโต
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17141
นาย  สุทธิพันธุ์    สุวรรณวนิช
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23393
นางสาว  ชมพูนิกข์    ยิ่งแจ่มจันทร์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17045
นาย  ธนิตศักดิ์    โพธิชัยพัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23331
นางสาว  กมลชนก    พูลประเสริฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16785
นาย  อินทัช    คุณากรธรรม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16891
นาย  สุธีรวัฒน์    สกุลสมบัติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16916
นาย  ธีรศักดิ์    เกลียวกนกพันธ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17014
นาย  ธนะสิทธิ์    ภู่ศรีวงศ์วณิชย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17119
นาย  ศุภณัฐ    ลิ้มเจริญมาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 419 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน