ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการเรียนดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการเรียนดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

-  นาย พรเทพ พรหมโต และ นาย สุทธิพันธุ์ เหรียญเสาวภาคย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

- นางสาว ชมพูนิกข์ ยิ่งแจ่มจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์

- นาย ธนิตศักดิ์ โพธิชัยพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ระบบไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน

- นางสาว กมลชนก พูลประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- นาย อินทัช คุณากรธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- นาย สุธีรวัฒน์ สกุลสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา

  (หลักสูตรนานาชาติ)

- นาย ธีรศักดิ์ เกลียวกนกพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

- นาย ธนะสิทธิ์ ภู่ศรีวงศ์วณิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

- นาย ศุภณัฐ ลิ้มเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ ครุศาสตร์ และ เทคโนโลยี สาขา มีเดียอาร์ต

 

 

 

 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 434 ครั้ง

Keep