ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการเรียนดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , โควต้านักดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล และ โครงการรอบรับเพิ่มพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556


1. นาย นุกูล พุทธชัยยงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา โครงการเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. นางสาว พรพิมาศ ถาวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ ดุริยางคศิลป์ สาขา Performace ( Fiute) โควต้านักดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นาย สุทธิวัส รุ่งจรัสแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล และ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กโทรนิกส์คอมพิวเตอร์ รอบรับเพิ่มพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. นาย ภูริต ตระกูลมัยผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล และ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กโทรนิกส์คอมพิวเตอร์ รอบรับเพิ่มพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. นายอธิวัชร์ จิรวิวรรธน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล รอบรับเพิ่มพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. นาย ภวินท์ ตันโตทัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล รอบรับเพิ่มพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7. นาย อัครวินท์ พงศ์ชนะพิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล รอบรับเพิ่มพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 504 ครั้ง

Keep