ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงของสถาบันต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงปกติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา (นักฟุตบอลทีมชาติไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,โครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โครงการเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

1. นาย นัทธพล พูนเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา ออกแบบผังเมือง โครงการรับตรงปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นาย ปวรปรัชญ์ เลาหพจนารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา ภูมิสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นาย วศิน องคนิกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา สถาปัตยกรรม โครงการรับตรงปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. นาย พีรพงศ์ ซำคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะ วิทยาศาสตร์ ภาควิชา เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. นาย รชต จันคะณะสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. นาย ธรรมปพน ชัยศุจยากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. นาย ชิติสรรค์ ณ บางช้าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะวรสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา (นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. นาย พชรพล ถนอมเกียรติกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา    (นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. นาย ตรีวิทย์ เลิศจตุรพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

10. นาย คมสัน เตยพรหมทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

11. นาย ภูริสร์ พึ่งสุกแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ศิลปากร

12. นาย ธนาพนธ์ ตรีเลิศกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 432 ครั้ง

Keep