Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรีไทยในงานศิลหัตถกรรมระดับชาติ และวันวิชาการโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ในงานศิลหัตถกรรมระดับชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ผลการแข่งขันมีดังนี้
 
 
1. ด.ช.วิฑูรย์ เนียมนาค ม.3/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ประเภทขิม และจะได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2555
2. ด.ช.ภูมิชนก ระดมกิจ ป.3B ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ประเภทระนาดเอก
3. ด.ญ.ศศิรา ลาภบุญเลิศ ป.5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ประเภทจระเข้
4. ด.ญ.วิมพ์วิภา เชื่อมวราศาสตร์ ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2 ประเภทขิม
5. ด.ช.จิรเมธ พรทิพย์สกุล ป.5/1 และด.ญ.วรัญญา พนาภาส ป.5/6 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การประกวดประเภทวงเครื่องสาย ระดับประถมศึกษา
6. ด.ญ.ชนนิกานต์ พันธกานกุล ป.5/6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทซอด้วง
7. ด.ญ.ณัฏฐพร ฮีงวัฒนากุล ป.5/6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทซออู้   และ
8. ด.ช.จิรายุส สวนชัง ป.5/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทขลุ่ย
 
สำหรับการประกวดวงเครื่องสายประกอบร้องระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 3
 
โดยมีมิสนิภาพรรณ ระดมกิจ มาสเตอร์ปริญญา ช่างกลึงกูล และมิสชลธิชา ทรัพย์รังสี และอาจารย์ธนาธิป ไตรพิทยกุล เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10099 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการพิเศษ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10530 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20996
นาย  วิฑูรย์    เนียมนาค
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22649
นาย  ภูมิชนก    ระดมกิจ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24073
นางสาว  ศศิรา    ลาภบุญเลิศ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22770
นางสาว  วิมพ์วิภา    เชื่อมวราศาสตร์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24510
นางสาว  ชนนิกานต์    พันธกานกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24084
นางสาว  ณัฏฐพร    ฮึงวัฒนากุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23131
นาย  จิรายุส    สวนชัง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21161
นาย  จิรเมธ    พรทิพย์สกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24079
นางสาว  วรัญญา    พนาภาสมิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 408 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน