ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงของสถาบันต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556


 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ และโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบันฯ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต สกลนคร และ โครงการรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556

1. นาย พีรพงศ์ ซำคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

2. นาย สิทธิธัช ไพบูลย์วรากิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรด 12A

3. นางสาว นภัสสร หาญชัยกิตติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรด 12A

4. นาย ปวริศ พัชตระชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

5. นาย ณัฐพล พรทิพย์สกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

6. นาย ธนิน ผังสุวรรณดำรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

7. นาย ภูริภัสร์ อัมพรพิพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม

8. นาย กรชาล ทรงฮงณัฐภัทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 คณะ Bachelor of Business Administration in Hotel Management

 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 547 ครั้ง

Keep