ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงของสถาบันต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556


 1. นาย ณัฐภูมิ โปร่งมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
 2. นาย ภัทรพล เนียมหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 3. นาย ชนาธิป รักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 4. นาย มณฑล สินสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 คณะบริหารธุรกิจ  สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 5. นาย ณัฐพล อัตไพบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 6. นาย อรรคพล นภาลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 7. นาย วิริยะ งามลักษณา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8. นาย ศิวกร วจีทวีสิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 10. นาย ณัฐดนัย ปัญญาวิเศษพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 11. นาวสาว จริยา เอียบสกล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 คณะสังคมศาสตร์ สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 12. นาย ปิยะวัฒน์ โชคชัยสวัสดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิทยาลัยนานาชาติมหิดล
 13. นางสาว อังกาญจน์ เลิศฤทธิ์เดชา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 14. นางสาว พรรณธร กิติประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 15. และ คณะสังคมศาสตร์ สาขา การโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 16. นาย วิชญ์ภาส ปัญญาสาคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 17. นาย อภิราช แซ่เตียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 คณะบริหารธรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 18. นาย ชวิน ราชพิทักษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 19. นาย เอกสกุล เจริญศุภกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติมหิดล
 20. นาย ภัทรวิทย์ สมพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 21. นาย วีรพล สารวานิชพิทักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 คณะออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 22. นางสาว อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 คณะรัฐศาสตร์ โควตานักกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 23. นาย ศรัณย์  ค้าแพรดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 24. นาย ธนภัทร ธีรนันทราพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 คณะวิทยาศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
 25. นาย ธนภณ แสงสัมฤทธิ์สกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 26. นางสาว เมธานี พัฒนพิฑูรย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี สาขา บริหารธรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 27. นางสาว จิรพรรณ ศรีฟ้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 คณะศิลปะศาสตร์ สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 28. นางสาว พรรณิภา หลักฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 คณะวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 29. นางสาว ณัฐรีวรรณ ตั้งกิติเวทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 วิทยาลัยนานาชาติมหิดล
 30. นาย อภิวัฒน์ สารสาริน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 31. นาย กิตตินันท์ รัตนรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 12 ห้อง Bวิทยาลัยนานาชาติมหิดล
 32. นางสาว พิรุณภพ วณิชธนานันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 12 ห้อง Bวิทยาลัยนานาชาติมหิดล
 33. นางสาว หยินนิ หลิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 12 ห้อง Bวิทยาลัยนานาชาติมหิดล
 34. นางสาว นิธิดา ผู้เกรียงไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 12 ห้อง Bวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 1180 ครั้ง

Keep