Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศกุนิชญ์ เอี่ยมจรัส นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ" สาขาศิลปะ
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศกุนิชญ์  เอี่ยมจรัส นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ" สาขาศิลปะ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  โดยเด็กหญิงศกุนิชญ์  เอี่ยมจรัส ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕


ไฟล์แนบ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22719
นางสาว  ศกุนิชญ์    เอี่ยมจรัสมิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1993 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน