Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
 

- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. นาย หฤทธิ์ ปึกขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

2. นาย เกียรติอุดม เกียรติสูงส่งบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติมหิดล MUIC

1.  นายภาสวัส  อาจณรงค์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20797
นาย  หฤทธิ์    ปึกขาว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16798
นาย  เกียรติอุดม    เกียรติสูงส่ง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17201
นาย  ภาสวัส    อาจณรงค์มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ผู้แจ้งข่าว
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 222 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน