Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ (กสพท.)
 
  • คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย  วรทย์ ปัญสุวรรณวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

  • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นาย ธรรมปพน ชัยศุจยากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

  • คณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

นาย พงศ์อมร รัตนศิริพิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

  • คณะแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า (ชาย)

นาย พีรพงศ์ ซำคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

  • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว สุวนันท์ สินส่งสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

หมายเหตุ : นักเรียนที่มีรายชื่อในการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2556 ต้องทำการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ

รอผลคะแนน O-NETอีก60 %

 • นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16949
นาย  วรทย์    ปัญสุวรรณวงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17146
นาย  ธรรมปพน    ชัยศุจยากร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16830
นาย  พงศ์อมร    รัตนศิริพิบูลย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19598
นาย  พีรพงศ์    ซำคง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23426
นางสาว  สุวนันท์    สินส่งสุขมาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 241 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน