Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
 

- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

1. นาย ธนภณ แสงสัมฤทธิ์สกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

2. นางสาว ภัทรวรรณ สิทธิสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขา วิชาการการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

1. นางสาว สุรัสวดี คำทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี สาขา วิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

1. นาย พงศ์ธร ปรีดิ์เปรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17177
นาย  ธนภณ    แสงสัมฤทธิ์สกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23312
นางสาว  ภัทรวรรณ    สิทธิสมบัติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23221
นางสาว  สุรัสวดี    คำทา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25039
นาย  พงศ์ธร    ปรีดิ์เปรมมาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 366 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน