Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี”มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2556
 

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2556

  1. นาย อภิราช แซ่เตียว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  คณะ บริหารธุรกิจ
  2. นางสาว นนท์ฐณัชช์  พิริยะวงศ์ไพบูลย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  คณะบริหารธุรกิจ
  3. นางสาว จตุพร องค์วงศ์สกุล   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  4. นาย บุลลิศ  วาสนาพิตรานนท์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  คณะบริหารธุรกิจ
  5. นางสาว ธัญวลัย พรจิรัฐติกาล   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  6. นาย เอกพิพัฒน์ สัมฤทธิ์พิพัฒน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8  คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา วิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่
  7. นางสาว กุลทรัพย์ วูอินทรานนท์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  คณะ บริหารธุรกิจ
  8. นาย พันตา แก้วภักดี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8  คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา วิชาการประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ:

1. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา“ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตการเรียน 100%

2. นักเรียนจะต้องส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ทางโทรสารหมายเลข 02-719-1509 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาไม่ได้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

3. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-12.00น. ณ.ศูนย์ประชุม John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาไม่ได้เข้าร่วมประชุมจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ (นักเรียนพา บิดาหรือมารดาไปด้วย)

4. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศหลักสูตรปรับพื้นฐาน ในวันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ที่ศูนย์กีฬา John Paul II มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ

5. ให้นักเรียนติตามข่าวสารต่างๆรวมถึงเอกสารต่างๆที่นักเรียนต้องใช้ในการรับทุนการศึกษาผ่านทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

 

 • นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16995
นาย  อภิราช    แซ่เตียว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23387
นางสาว  นนท์ฐณัชช์    พิริยะวงศ์ไพบูลย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23297
นางสาว  จตุพร    องค์วงศ์สกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20771
นาย  บุลลิศ    วาสนาพิตรานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23207
นางสาว  ธัญวลัย    พรจิรัฐติกาล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17174
นาย  เอกพิพัฒน์    สัมฤทธิ์พิพัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23374
นางสาว  กุลทรัพย์    วูอินทรานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16991
นาย  พันตา    แก้วภักดีมาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 287 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน