ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี”มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2556


  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2556

  1. นาย อภิราช แซ่เตียว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  คณะ บริหารธุรกิจ
  2. นางสาว นนท์ฐณัชช์  พิริยะวงศ์ไพบูลย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  คณะบริหารธุรกิจ
  3. นางสาว จตุพร องค์วงศ์สกุล   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  4. นาย บุลลิศ  วาสนาพิตรานนท์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  คณะบริหารธุรกิจ
  5. นางสาว ธัญวลัย พรจิรัฐติกาล   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  6. นาย เอกพิพัฒน์ สัมฤทธิ์พิพัฒน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8  คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา วิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่
  7. นางสาว กุลทรัพย์ วูอินทรานนท์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  คณะ บริหารธุรกิจ
  8. นาย พันตา แก้วภักดี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8  คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา วิชาการประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ:

1. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา“ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตการเรียน 100%

2. นักเรียนจะต้องส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ทางโทรสารหมายเลข 02-719-1509 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาไม่ได้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

3. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-12.00น. ณ.ศูนย์ประชุม John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาไม่ได้เข้าร่วมประชุมจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ (นักเรียนพา บิดาหรือมารดาไปด้วย)

4. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศหลักสูตรปรับพื้นฐาน ในวันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ที่ศูนย์กีฬา John Paul II มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ

5. ให้นักเรียนติตามข่าวสารต่างๆรวมถึงเอกสารต่างๆที่นักเรียนต้องใช้ในการรับทุนการศึกษาผ่านทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

 

 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 301 ครั้ง

Keep