Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ESSAY WRITING COMPETITION 2013
 

             ฝ่าย English Program ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ   ESSAY WRITING COMPETITION 2013  ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท CETA Worldwide Education มีผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวกฤตยา  ตันติวัฒนวรกุล  G.9B

ได้รับทุนการศึกษา ณ โรงเรียน All Saints Anglican School  ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 3  สัปดาห์ พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายปุรภัทร  รัตนตรัยภพ   G.6A

ได้รับประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายภู   ครูทรงธรรม   G.7A

ได้รับประกาศนียบัตร

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10343 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ  
มาสเตอร์  เวชไชยยันต์    จตุรัส (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10329 
กรรมการ   ฝ่าย English Program 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุชาดา    สนองอุทัย (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10173 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศรีนารถ    ธรรมาชีพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10179 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array
มิส  กนกวรรณ    คลอวุฒิวัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10300 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10460 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10512 
กรรมการ   
กรรมการ   Array
     

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23310
นางสาว  กฤตยา    ตันติวัฒนวรกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20416
นาย  ปุรภัทร    รัตนตรัยภพ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22472
นาย  ภู    ครูทรงธรรมมิส  ศิตาภา    วัชระเมฆขลา (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 321 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์ English Program

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน