ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ESSAY WRITING COMPETITION 2013


             ฝ่าย English Program ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ   ESSAY WRITING COMPETITION 2013  ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท CETA Worldwide Education มีผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวกฤตยา  ตันติวัฒนวรกุล  G.9B

ได้รับทุนการศึกษา ณ โรงเรียน All Saints Anglican School  ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 3  สัปดาห์ พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายปุรภัทร  รัตนตรัยภพ   G.6A

ได้รับประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายภู   ครูทรงธรรม   G.7A

ได้รับประกาศนียบัตร


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 333 ครั้ง

Keep